Scroll Top

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN BAŞVURU VE TALEP FORMU

EK 1
KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN BAŞVURU VE TALEP FORMU

Kişisel veri sahibinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) m.11 uyarınca, aşağıda sayılan konularda veri sorumlusuna başvurma hakkı vardır;

1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. Kişisel verilerinin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
9. Kişisel verilerinin Kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Başvurunun, KVK Kanunu m.13/1 kapsamında, işbu başvuru formu vasıtasıyla veri sorumlusu Comdata Teknoloji ve Müşteri Hizmetleri A.Ş.’ye aşağıdaki yöntemlerle iletmesi gerekli ve yeterlidir;

Deutsche Stellenangebote - İş Fırsatı Başvuru

Başvuruda, aşağıdaki tabloda belirtilen bilgilerin girilmesi başvuru sahibinin tanınması, kendisiyle irtibat kurulabilmesi ve talep konusunun anlaşılabilmesi için tam, açık ve anlaşılır bir şekilde doldurulmalı, veri güvenliğini sağlamak üzere, kimliği tevsik eden belgeler ile varsa talebe ilişkin diğer bilgi ve belgeler de başvuruya eklenmelidir.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün değildir. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş, kişisel verilere ilişkin bilgi istemeye ve talepte bulunmaya dair yetki içeren özel
vekâletname bulunmalıdır. Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular ücretsizdir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Ekran Resmi 2021-10-14 10.59.23

BAŞVURU SAHİBİ TALEP DETAYI
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yukarıda sayılan haklarınız kapsamında talebinizi aşağıda belirtiniz:

Ekran Resmi 2021-10-14 11.00.47