Scroll Top

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

Comdata Teknoloji ve Müşteri Hizmetleri A.Ş.
(“COMDATA”)
KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI
Güncellenme Tarihi: Ocak 2021

COMDATA KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

1. POLİTİKA’NIN HAZIRLANMA AMACI VE İLKELER
İşbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”), Veri Sorumlusu olarak Comdata Teknoloji ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. . (“Comdata” veya “Şirket”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ve diğer ilgili mevzuat uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmek ve kişisel verileri saklama ve imha politikasını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Yönetmelik uyarınca COMDATA’nın Veri Sorumlusu olarak Sicil’e kayıt işlemlerini gerçekleştirirken ve Kişisel Verilerin için gerekli olan azami süreyi belirlerken, söz konusu sürelerin Kişisel Veri İşleme Envanterinde belirtilen bilgilere uyumlu şekilde ve azami sürenin aşılıp aşılmadığının takibi için işbu Politika’yı hazırlamak ile yükümlülük altındadır.
COMDATA, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla COMDATA tarafından işlenen Kişisel Veriler’in silinmesi, yok edilmesi veya anonimleştirilmesi sırasında işbu Politika’ya uygun olarak gerçekleştirecektir.

2. HUKUKİ VE TEKNİK TERİMLERİN TANIMLARI

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
İlgili Kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler.
İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.
Kayıt Ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak
kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Kişisel Veri tanımı, Özel Nitelikli Kişisel Verileri de kapsamaktadır.
Kişisel Veri İşleme Envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçlarını, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve detaylandırdıkları envanter.
Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle
getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Kişisel Verilerin Silinmesi: Kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.
Kişisel Verilerin Yok Edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.
Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu.
Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.
Periyodik İmha: Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.
Sicil: Veri Sorumluları Sicili.
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.
Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi. (VERBİS)

3. KAYIT ORTAMLARI

İlgili Kişilere ait Kişisel Veriler, COMDATA tarafından aşağıda sayılmış olan ortamlar ve bunlara ek olarak ortaya çıkabilecek diğer ortamlardaki Kişisel Verileri Kanun ve Yönetmelik hükümleri ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde saklamaktadır. COMDATA, aşağıda sayılmış olan ortamlar ve bunlara ek olarak ortaya
çıkabilecek diğer ortamdaki Kişisel Verileri Politika’nın kapsamına dahil etmeyi kabul etmektedir.

Elektronik/Dijital ortamlar:
 Bulut sistemleri( Office 365 Mail Sistemi)
 Yazılımlar (CRM, Salesforce, ve benzeri…)
 COMDATA adına kullanılan bilgisayarlar/sunucular (server)
 Ağ cihazları
 Ağ üzerinde veri saklaması için kullanılan paylaşımlı/paylaşımsız disk sürücüleri
 Flash hafızalar
Fiziksel Ortamlar:
 Kağıtlar, formlar,
 Arşivler,
 İlgili birimlerdeki kilitli dolaplar, depolar

4. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASINI VE İMHASINI GEREKTİREN SEBEPLER

COMDATA, Kişisel Veri işleme faaliyetlerinde aşağıdaki ilkelere dayanmaktadır:
 Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olunması,
 Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama,
 Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme,
 İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme.

Yukarıda sayılan ilkeler kapsamında, İlgili Kişilere ait Kişisel Veriler, COMDATA tarafından özellikle (i) insan kaynakları süreçlerinin yönetimi, (ii) personel temini ve işe alım süreçlerinin yönetilmesi ve gerçekleştirilmesi,
(iii) ticari faaliyetlerin sürdürülmesi, (iii) Yürürlükteki kanunlar gereği sair hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, (iv) sözleşmelerin kurulması ve ifası, (v) COMDATA müşterilerine sözleşme kapsamında hizmetlerin temin edilmesi, (vi) çalışanların haklarının tesisi, kullandırılması ve korunması, (vii) COMDATA demirbaş veya
tesislerinin güvenliğinin sağlanması, (viii) ilgili kanunen yetkili kamu kurumlarının taleplerini yerine getirilmesi gibi yükümlülüklerinin yerine getirtilmesi amaçlarıyla fiziki veya elektronik ortamlarda ilgili mevzuatlara ve işbu Politika’ya uygun olarak güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

(i) Kişisel verilerin işlenmesini veya saklanmasını öngören ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya yürürlükten kaldırılması, (ii) Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması, (iii) Kişisel verilerin işlenmesini ve/veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması, (iv) Kişisel Veriler’in işlenmesi için açık rıza gerektiği hallerde, İlgili Kişi’nin rızasını geri alması, (v) İlgili Kişi’nin,
Kanun’un 11. maddesinin (e) ve (f) bentlerindeki hakları çerçevesinde Kişisel Verileri’nin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yaptığı başvurunun COMDATA tarafından kabul edilmesi, (vi) İlgili Kişi’nin Kişisel Verileri’nin imhası talebiyle yaptığı başvurunun COMDATA tarafından reddedilmesi durumunda Kurul’a şikâyette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması, (vii) Kişisel Veriler’in
saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olmasına rağmen, kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması durumlarında İlgili Kişiler’e ait Kişisel Veriler duruma göre COMDATA tarafından re’sen veya İlgili Kişi’nin talebi üzerine imha edilmektedir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE SAKLANMASI, HUKUKA AYKIRI OLARAK
İŞLENMESİ VE ERİŞİLMESİNİN ÖNLENMESİ İÇİN ALINMIŞ TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

COMDATA, kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi konusunda azami özeni göstermekte olup aşağıda belirtilen teknik ve idari tedbirleri uygulamaktadır:

5.1. Teknik Tedbirler

 COMDATA bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri saklama, işleme ve erişim faaliyetlerine ilişkin teknik sistemler kapsamında denetimler yapılmaktadır.
 COMDATA bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri saklama, işleme ve erişim faaliyetlerine ilişkin güvenliği sağlamak amacıyla siber güvenlik ürünleri kullanılmaktadır.
 Verilerin bulunduğu veri depolama sistemlerine erişimler loglanarak yetkisiz erişimler veya denemeleri engellenmektedir.
 Verilerin bulunduğu sistemlere erişim yetkileri sınırlandırılmaktadır.
 Sistemleri korumak ve güvenliğini sağlamak amacıyla virüs sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kullanılmaktadır.
 Kişisel veri içeren bilgi teknoloji sistemlerinin internet üzerinden gelen izinsiz erişim tehditlerine karşı korunması amacıyla güvenlik duvarı ve ağ geçidi kullanılmaktadır.
 Kullanılmayan yazılım ve servisler potansiyel güvenlik açıklarını azaltmak amacıyla silinmektedir.
 Yazılım ve donanımların düzgün bir şekilde çalışması sağlanmakta, sistemler için alınan güvenlik tedbirlerinin yeterli olup olmadığı düzenli olarak kontrol edilmekte ve gerekli güncellemeler yapılmaktadır.
 Kişisel veri içeren sistemlere erişim sınırlı tutulmaktadır. COMDATA bünyesindeki çalışanlara yapmakta oldukları iş ve görevler ile yetki ve sorumlulukları için gerekli olduğu ölçüde erişim yetkisi tanınmakta ve bu kişilerce sistemlere erişim kullanıcı adı ve şifre kullanılarak yapılmaktadır. Söz konusu şifre ve parolalar kolay tahmin edilemeyecek şekilde büyük küçük harf, rakam ve sembollerden oluşacak kombinasyonlardan
oluşturulmaktadır. Ayrıca saldırılardan korunmak amacıyla şifre girişi deneme sayısı sınırlandırılmakta ve şifre ve parolaların düzenli aralıklarla değiştirilmesi sağlanmaktadır. Veri sorumlusuyla ilişiği kesilen çalışanların bu sistemlere erişim yetkisi kaldırılmaktadır.
 Kişisel veri içeren sistemlere ilişkin olarak erişim yetki ve kontrol matrisi oluşturulmakta ve ayrı bir erişim politika ve prosedürü COMDATA bünyesinde uygulanmaktadır.
 Kötü amaçlı yazılımlardan korunmak için antivirüs, antispam ürünleri kullanılmakta ve bu ürünler güncel tutularak gereken dosyalar düzenli olarak taranmaktadır.
 Kişisel veri güvenliğinin sağlanması amacıyla farklı internet siteleri ve/veya mobil uygulama kanallarından kişisel veri temin edildiği takdirde bağlantılar SSL gibi güvenli yollar ile gerçekleştirilmektedir.
 Kişisel veri güvenliğinin takibi amacıyla bilişim ağlarında hangi yazılım ve servislerin çalıştığı ve bilişim ağlarında sızma veya olmaması gereken bir hareket olup olmadığı düzenli olarak kontrol edilmekte, tüm kullanıcıların işlem hareketlerinin kaydı düzenli olarak tutulmakta ve sistem ve servislerdeki güvenlik zafiyetleri ya da bunları kullanan tehditler en hızlı şekilde raporlanmakta ve bunlara ilişkin resmi bir raporlama
prosedürü bulunmaktadır. Bu raporlar ilgili veri sorumlusu tarafından düzenli olarak takip edilmektedir ve raporların sonucuna göre gerekli önlemler ve eylemler alınmaktadır.
 COMDATA’ya ait kişisel verileri içeren ortamların güvenliğinin sağlanması amacıyla kişisel verilerin cihazlarda veya kâğıt ortamında saklanması durumunda bu cihazların ve kağıtların çalınması veya kaybolması gibi tehditlere karşı fiziksel güvenlik önlemleri alınarak korunmaktadır. Ayrıca kişisel verilerin yer aldığı fiziksel ortamlar yangın, sel gibi dış risklere karşı korunaklı olup bu ortamlara giriş / çıkışlar kontrol altına alınmaktadır.
 Elektronik ortamda tutulan kişisel veriler açısından ise kişisel veri güvenliği ihlalini önlemek için ağ bileşenleri arasında erişim sınırlandırılmakta veya bileşenlerin ayrılması sağlanmaktadır.
 Çalışanların şahsi elektronik cihazlarının bilgi sistem ağına erişim sağlaması hususunda güvenlik tedbiri alınmaktadır.
 Kişisel veri içeren kâğıt ortamındaki evraklar, sunucular, yedekleme cihazları, CD, DVD ve USB gibi cihazlar ek güvenlik önlemlerinin bulunduğu başka bir odada ve kullanılmadıkları zamanlarda kilit altında tutulmakta ve bu alanların giriş çıkış kaydı tutulmaktadır.
 Kişisel veri içeren ortamlara sadece yetkili kişilerin erişimi bulunmaktadır.
 Bulutta depolanan kişisel veriler açısından bulut depolama hizmeti sağlayıcısı tarafından alınan güvenlik önlemlerinin yeterliliği ve uygunluğu COMDATA tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.
 Arıza ve bakım gibi nedenlerle üçüncü kurumlara gönderilen ve kişisel veri içeren cihazların gönderilmeden önce veri saklama ortamı sökülerek saklanmakta ve sadece arızalı olan veya bakımı gereken parçası gönderilmektedir. Bakım ve onarım gibi amaçlarla dışarıdan personel gelmesi durumunda ise bu kişinin kişisel
verileri kopyalayarak dışarı çıkartmasını engellemek için gerekli önlemler alınmaktadır.
 Kişisel verilerin zarar görmesi durumunda yedeklenen veriler kullanılarak faaliyete geçilmekte ve kötü amaçlı yazılımlara karşı kişisel veri güvenliğini sağlamak amacıyla veri yedekleme stratejisi bulunmaktadır.
 Veri seti yedekleri ağ dışında tutulmaktadır.

5.2. İdari Tedbirler

 Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin mevcut risk ve tehditler COMDATA tarafından belirlenmekte ve söz konusu risk ve tehditlerin azaltılması veya ortadan kaldırılmasına yönelik olarak çözüm planlamaları yapılmaktadır. Buna ek olarak olası bir güvenlik ihlali durumunda olay yönetimi prosedürü mevcuttur.
 Kişisel verilere fiziksel ve elektronik ortamlarda COMDATA içerisinde erişim iş tanımı gereği erişmesi gereken personel ile sınırlandırılmaktadır.
 Kişisel verilerin saklandığı arşiv ve depolar mevzuata uygun ve gerekli güvenlik önlemleri alınmış durumdadır. Depolarda veriler kilitli dolaplarda saklanmakta olup depolar ayrıca kilitlenmektedir ve bu depolara erişim yetkileri sınırlandırılmıştır. Depolar güvenlik amacıyla kamera ile 24 saat izlenmektedir ve yangın, sel gibi doğal afetlere karşı gerekli önlemler COMDATA tarafından alınmaktadır.
 COMDATA bünyesinde tutulan kişisel veriler doğru ve güncel durumda, işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir.
 Kişisel verilerin paylaşılması hususunda ise COMDATA tarafından kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilerce kişisel verilerin korunması ve veri güvenliğine ilişkin olarak Gizlilik ve Veri Koruma Taahhüdü imzalanmakta ve/veya bu kişilerle yapılan sözleşmelere kişisel verilerin korunmasına ilişkin bir hüküm eklenerek veri güvenliği sağlanmaktadır.
 Çalışanlar, kişisel verilerin hukuka uygun olarak saklanması, işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve çalışanlara bu hususlarda eğitim ve farkındalık çalışmaları sunulmaktadır.
 Çalışanlar öğrendikleri kişisel verileri Kanun hükümlerine aykırı olarak üçüncü kişilere açıklayamayacakları, işleme amacı dışında kullanamayacakları ve bu yükümlülüklerinin görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda iş sözleşmeleriyle ve/veya çalışanlara ilişkin hazırlanan aydınlatma ve rıza metni ile kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.

6. KİŞİSEL VERİLERİ İMHA EDİLMESİ İÇİN ALINAN TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

COMDATA, 4. Maddede sayılmış olan durumlarda Kanun’a uygun olarak elde ettiği kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi için teknik ve idari tedbirler almakta ve kişisel verileri aşağıda belirtilen teknikler ile imha etmektedir.

a. Kişisel Verilerin Silinmesi

Kişisel Veriler’in silinmesi, kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. COMDATA kişisel verilerin ilgili kullanıcılar tarafından hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi için aşağıda belirtilen teknik ve idari tedbirleri almaktadır: [Hizmet olarak uygulama türü bulut türü çözümleri (Office 365, Salesforce, Dropbox gibi): Bulut sisteminde veriler silme komutu verilerek silinmelidir. Anılan işlem gerçekleştirilirken ilgili kullanıcının bulut sistemi
üzerinde silinmiş verileri geri getirme yetkisinin olmadığına dikkat edilmelidir.
Kâğıt ortamında bulunan kişisel veriler: Karartma işlemi, ilgili evrak üzerindeki kişisel verilerin, mümkün olan durumlarda kesilmesi, mümkün olmayan durumlarda ise geri döndürülemeyecek ve teknolojik çözümlerle okunamayacak şekilde sabit mürekkep kullanılarak ilgili kullanıcılara görünemez hale getirilmesi şeklinde yapılır.
Merkezi sunucuda yer alan ofis dosyaları: Dosyanın işletim sistemindeki silme komutu ile silinmesi veya dosya ya da dosyanın bulunduğu dizin üzerinde ilgili kullanıcının erişim haklarının kaldırılması gerekir. Anılan işlem gerçekleştirilirken ilgili kullanıcının aynı zamanda sistem yöneticisi olmadığına dikkat edilmelidir.

Taşınabilir Medyada Bulunan Kişisel Veriler: Flash tabanlı saklama ortamlarındaki kişisel veriler, şifreli olarak saklanmalı ve bu ortamlara uygun yazılımlar kullanılarak silinmelidir.
Veri tabanları: Kişisel verilerin bulunduğu ilgili satırların veri tabanı komutları ile (DELETE vb.) silinmesi gerekir. Anılan işlem gerçekleştirilirken ilgili kullanıcının aynı zamanda veri tabanı yöneticisi olmadığına dikkat edilmelidir.

b. Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. COMDATA kişisel verilerin hiç kimse tarafından erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi için aşağıda belirtilen teknik ve idari tedbirler almaktadır:

i. Yerel Sistemler

Söz konusu sistemler üzerindeki verilerin yok edilmesi için aşağıdaki yöntemlerden bir ya da birkaçı kullanılabilir.

 De-manyetize Etme: Manyetik medyanın özel bir cihazdan geçirilerek gayet yüksek değerde bir manyetik alana maruz bırakılması ile üzerindeki verilerin okunamaz biçimde bozulması işlemidir.
 Fiziksel Yok Etme: Optik medya ve manyetik medyanın eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemidir. Optik veya manyetik medyayı eritmek, yakmak, toz haline getirmek ya da bir metal öğütücüden geçirmek gibi işlemlerle verilerin erişilmez kılınması sağlanır. Katı hal diskler bakımından üzerine yazma veya de-manyetize etme işlemi başarılı olmazsa, bu medyanın da fiziksel olarak yok edilmesi gerekir.
 Üzerine Yazma: Manyetik medya ve yeniden yazılabilir optik medya üzerine en az yedi kez 0 ve 1’lerden oluşan rastgele veriler yazarak eski verinin kurtarılmasının önüne geçilmesi işlemidir. Bu işlem özel yazılımlar kullanılarak yapılmaktadır.
ii. Çevresel sistemler: Ortam türüne bağlı olarak kullanılabilecek yok etme yöntemleri aşağıda yer almaktadır:
 Ağ cihazları (switch, router vb.): Söz konusu cihazların içindeki saklama ortamları sabittir. Ürünler, çoğu zaman silme komutuna sahiptir ama yok etme özelliği bulunmamaktadır. “Yerel Sistemler” bölümünde belirtilen uygun yöntemlerin bir ya da birkaçı kullanılmak suretiyle yok edilmesi gerekir.
 Flash tabanlı ortamlar: Flash tabanlı sabit disklerin ATA (SATA, PATA vb.), SCSI (SCSI Express vb.) ara yüzüne sahip olanları, destekleniyorsa <block erase> komutunu kullanmak, desteklenmiyorsa üreticinin önerdiği yok etme yöntemini kullanmak ya da “Yerel Sistemler” bölümünde belirtilen uygun yöntemlerin bir ya da birkaçı kullanılmak suretiyle yok edilmesi gerekir.
 Manyetik bant: Verileri esnek bant üzerindeki mikro mıknatıs parçaları yardımı ile saklayan ortamlardır. Çok güçlü manyetik ortamlara maruz bırakıp de-manyetize ederek ya da yakma, eritme gibi fiziksel yok etme yöntemleriyle yok edilmesi gerekir.
 Manyetik disk gibi üniteler: Verileri esnek (plaka) ya da sabit ortamlar üzerindeki mikro mıknatıs parçaları yardımı ile saklayan ortamlardır. Çok güçlü manyetik ortamlara maruz bırakıp demanyetize ederek ya da yakma, eritme gibi fiziksel yok etme yöntemleriyle yok edilmesi gerekir.
 Mobil telefonlar (Sim kart ve sabit hafıza alanları): Taşınabilir akıllı telefonlardaki sabit hafıza alanlarında silme komutu bulunmakta, ancak çoğunda yok etme komutu bulunmamaktadır. “Yerel Sistemler” bölümünde belirtilen uygun yöntemlerin bir ya da birkaçı kullanılmak suretiyle yok edilmesi gerekir.
 Optik diskler: CD, DVD gibi veri saklama ortamlarıdır. Yakma, küçük parçalara ayırma, eritme gibi fiziksel yok etme yöntemleriyle yok edilmesi gerekir.
 Veri kayıt ortamı çıkartılabilir olan yazıcı, parmak izli kapı geçiş sistemi gibi çevre birimleri: Tüm veri kayıt ortamlarının söküldüğü doğrulanarak özelliğine göre “Yerel Sistemler” bölümünde belirtilen uygun yöntemlerin bir ya da birkaçı kullanılmak suretiyle yok edilmesi gerekir.
 Veri kayıt ortamı sabit olan yazıcı, parmak izli kapı geçiş sistemi gibi çevre birimleri: Söz konusu sistemlerin çoğunda silme komutu bulunmakta, ancak yok etme komutu bulunmamaktadır. “Yerel Sistemler” bölümünde belirtilen uygun yöntemlerin bir ya da birkaçı kullanılmak suretiyle yok edilmesi gerekir.

iii. Kâğıt ve Mikrofiş Ortamları

Söz konusu ortamlardaki kişisel veriler, kalıcı ve fiziksel olarak ortam üzerine yazılı olduğundan ana ortamın yok edilmesi gerekir. Bu işlem gerçekleştirilirken ortamı kâğıt imha veya kırpma makinaları ile anlaşılmaz boyutta, mümkünse yatay ve dikey olarak, geri birleştirilemeyecek şekilde küçük parçalara bölmek gerekir.
Orijinal kâğıt formattan, tarama yoluyla elektronik ortama aktarılan kişisel verilerin ise bulundukları elektronik ortama göre “Yerel Sistemler” bölümünde belirtilen uygun yöntemlerin bir ya da birkaçı kullanılmak suretiyle yok edilmesi gerekir.

iv. Bulut Ortamı

Söz konusu sistemlerde yer alan kişisel verilerin depolanması ve kullanımı sırasında, kriptografik yöntemlerle şifrelenmesi ve kişisel veriler için mümkün olan yerlerde, özellikle hizmet alınan her bir bulut çözümü için ayrı ayrı şifreleme anahtarları kullanılması gerekmektedir. Bulut bilişim hizmet ilişkisi sona erdiğinde; kişisel
verileri kullanılır hale getirmek için gerekli şifreleme anahtarlarının tüm kopyalarının yok edilmesi gerekir. Yukarıdaki ortamlara ek olarak arızalanan ya da bakıma gönderilen cihazlarda yer alan kişisel verilerin yok edilmesi işlemleri ise aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:
 İlgili cihazların bakım, onarım işlemi için üretici, satıcı, servis gibi üçüncü kurumlara aktarılmadan önce içinde yer alan kişisel verilerin “Yerel Sistemler” bölümünde belirtilen uygun yöntemlerin bir ya da birkaçı kullanılmak suretiyle yok edilmesi,
 Yok etmenin mümkün ya da uygun olmadığı durumlarda, veri saklama ortamının sökülerek saklanması, arızalı diğer parçaların üretici, satıcı, servis gibi üçüncü kurumlara gönderilmesi,
 Dışarıdan bakım, onarım gibi amaçlarla gelen personelin, kişisel verileri kopyalayarak kurum dışına çıkartmasının engellenmesi için gerekli önlemlerin alınması, gerekir.

c. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. COMDATA kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi için aşağıda belirtilen teknik ve idari tedbirler almaktadır:
i. Değer düzensizliği sağlamayan anonim hale getirme yöntemleri
Değer düzensizliği sağlamayan yöntemlerde kümedeki verilerin sahip olduğu değerlerde bir değişiklik ya da ekleme, çıkartma işlemi uygulanmaz, bunun yerine kümede yer alan satır veya sütunların bütününde değişiklikler yapılır. Böylelikle verinin genelinde değişiklik yaşanırken, alanlardaki değerler orijinal hallerini korurlar. Değer düzensizliği sağlamayan anonim hale getirme yöntemlerinden bazıları aşağıda örneklerle açıklanmıştır.

 Değişkenleri çıkartma: Değişkenlerden birinin veya birkaçının tablodan bütünüyle silinerek çıkartılmasıyla sağlanan bir anonim hale getirme yöntemidir. Böyle bir durumda tablodaki bütün sütun tamamıyla kaldırılacaktır. Bu yöntem, değişkenin yüksek dereceli bir tanımlayıcı olması, daha uygun bir çözümün var olmaması, değişkenin kamuya ifşa edilemeyecek kadar hassas bir veri olması veya analitik amaçlara hizmet etmiyor olması gibi sebeplerle kullanılabilir.
 Kayıtları çıkartma: Bu yöntemde ise veri kümesinde yer alan tekillik ihtiva eden bir satırın çıkartılması ile anonimlik kuvvetlendirilir ve veri kümesine dair varsayımlar üretebilme ihtimali düşürülür. Genellikle çıkartılan kayıtlar diğer kayıtlarla ortak bir değer taşımayan ve veri kümesine dair fikri olan kişilerin kolayca tahmin yürütebileceği kayıtlardır.
 Bölgesel gizleme: Bölgesel gizleme yönteminde de amaç veri kümesini daha güvenli hale getirmek ve tahmin edilebilirlik riskini azaltmaktır. Belli bir kayda ait değerlerin yarattığı kombinasyon çok az görülebilir bir durum yaratıyorsa ve bu durum o kişinin ilgili toplulukta ayırt edilebilir hale gelmesine yüksek olasılıkla sebep olabilecekse istisnai durumu yaratan değer “bilinmiyor” olarak değiştirilir.
 Genelleştirme: İlgili kişisel veriyi özel bir değerden daha genel bir değere çevirme işlemidir. Kümülatif raporlar üretirken ve toplam rakamlar üzerinden yürütülen operasyonlarda en çok kullanılan yöntemdir. Sonuç olarak elde edilen yeni değerler gerçek bir kişiye erişmeyi imkânsız hale getiren bir gruba ait toplam değerler veya istatistikleri gösterir.
 Alt ve üst sınır kodlama: Alt ve üst sınır kodlama yöntemi belli bir değişken için bir kategori tanımlayarak bu kategorinin yarattığı gruplama içinde kalan değerleri birleştirerek elde edilir. Genellikle belli bir değişkendeki değerlerin düşük veya yüksek olanları bir araya toplanır ve bu değerlere yeni bir tanımlama yapılarak ilerlenir.
 Global kodlama: Global kodlama yöntemi alt ve üst sınır kodlamanın uygulanması mümkün olmayan, sayısal değerler içermeyen veya numerik olarak sıralanamayan değerlere sahip veri kümelerinde kullanılan bir gruplama yöntemidir. Genelde belli değerlerin öbekleşerek tahmin ve varsayımlar yürütmeyi kolaylaştırdığı hallerde kullanılır. Seçilen değerler için ortak ve yeni bir grup oluşturularak veri kümesindeki tüm kayıtlar bu yeni tanım ile değiştirilir.
 Örnekleme: Örnekleme yönteminde bütün veri kümesi yerine, kümeden alınan bir alt küme açıklanır veya paylaşılır. Böylelikle bütün veri kümesinin içinde yer aldığı bilinen bir kişinin açıklanan ya da paylaşılan örnek alt küme içinde yer alıp almadığı bilinmediği için kişilere dair isabetli tahmin üretme riski düşürülmüş olur. Örnekleme yapılacak alt kümenin belirlenmesinde basit istatistik metotları kullanılır.
ii. Değer düzensizliği sağlayan anonim hale getirme yöntemleri
Değer düzensizliği sağlayan yöntemlerle yukarıda bahsedilen yöntemlerden farklı olarak; mevcut değerler değiştirilerek veri kümesinin değerlerinde bozulma yaratılır. Bu durumda kayıtların taşıdığı değerler değişmekte olduğundan veri kümesinden elde edilmesi planlanan faydanın doğru hesaplanması gerekmektedir. Veri kümesindeki değerler değişiyor olsa bile toplam istatistiklerin bozulmaması sağlanarak hala veriden fayda sağlanmaya devam edilebilir. Değer düzensizliği sağlayan anonim hale getirme
yöntemlerinden bazıları aşağıda örneklerle açıklanmıştır.
 Mikro birleştirme: Bu yöntem ile veri kümesindeki bütün kayıtlar öncelikle anlamlı bir sıraya göre dizilip sonrasında bütün küme belirli bir sayıda alt kümelere ayrılır. Daha sonra her alt kümenin belirlenen değişkene ait değerinin ortalaması alınarak alt kümenin o değişkenine ait değeri ortalama değer ile değiştirilir. Böylece o değişkenin tüm veri kümesi için geçerli olan ortalama değeri de değişmeyecektir.
 Veri değiş tokuşu: Veri değiş tokuşu yöntemi, kayıtlar içinden seçilen çiftlerin arasındaki bir değişken alt kümeye ait değerlerin değiş tokuş edilmesiyle elde edilen kayıt değişiklikleridir. Bu yöntem temel olarak kategorize edilebilen değişkenler için kullanılmaktadır ve ana fikir değişkenlerin değerlerini bireylere ait kayıtlar arasında değiştirerek veri tabanının dönüştürülmesidir.
 Gürültü ekleme: Bu yöntem ile seçilen bir değişkende belirlenen ölçüde bozulmalar sağlamak için ekleme ve çıkarmalar yapılır. Bu yöntem çoğunlukla sayısal değer içeren veri kümelerinde uygulanır. Bozulma her değerde eşit ölçüde uygulanır.

7. COMDATA KİŞİSEL VERİ KOMİTESİ ÜNVAN BİRİM KOMİTEDEKİ GÖREV TANIMI

KOMİTE BAŞKANI Hukuk Müşaviri Comdata Kişisel Veri Komitesinin toplanması; kişisel veri politikaların uygulanması ve yürütülmesi; Komite üyeleri ile koordinasyonun sağlanması; ve süreçlere ilişkin Yönetim Kurulunun Bilgilendirilmesi; Kişisel Verilerin
Korunması Kurulu ile ilişkilerin takibi; Kurul Kararlarının takibi, uygulanması ve
süreçlerin yönetimi; Şirketin Kişisel Verilerin Korunması Kurulu nezdindeki temsili.

KOMİTE BAŞKAN
YARDIMCISI

İnsan Kaynakları
Bölüm Müdürü

Comdata insan kaynakları işlemlerinin yürütülmesi esnasında kişisel verilerin
KVKK ile uyumlu bir biçimde işlenmesinin, imha edilmesinin ve
anonimleştirilmesinin sağlanması ve bu işlemlere ilişkin gerekli adımların
atılması ve Komite’nin bu konularda bilgilendirilmesi.

KOMİTE ÜYESİ Bilgi Teknolojileri
Departmanı- IT
Bölüm Müdürü

KVKK mevzuatı uyarınca, kişisel verilerin işlenmesi, saklanması, imha edilmesi
ve anonimleştirilmesi için gerekli bilgi teknolojileri sistemlerinin tesis edilmesi ve
çalışır durumda olmasının sağlanması; kişisel verilerin yurt içinde ve yurt dışına
aktarılması için gerekli teknik mekanizmaların oluşturulması; veri güvenliğinin
sağlanması; veri güvenliği sağlayan sistemlerin önerilmesi ve bu sistemlerin
uygulanması ve Komite’nin bu konularda bilgilendirilmesi.

KOMİTE ÜYESİ Bilgi Teknolojileri
Departmanı- Bilgi
Güvenliği Uzmanı

KVKK mevzuatı uyarınca, kişisel verilerin işlenmesi, saklanması, imha edilmesi
ve anonimleştirilmesi için gerekli bilgi teknolojileri sistemlerinin tesis edilmesi ve
çalışır durumda olmasının sağlanması; kişisel verilerin yurt içinde ve yurt dışına
aktarılması için gerekli teknik mekanizmaların oluşturulması; veri güvenliğinin
sağlanması; veri güvenliği sağlayan sistemlerin önerilmesi ve bu sistemlerin
uygulanması ve Komite’nin bu konularda bilgilendirilmesi.

KOMİTE ÜYESİ Satış ve Müşteri
Deneyimi Direktörü

Comdata çağrı merkezi ve dış kaynak hizmeti tedariki esnasında kişisel verilerin
KVKK ile uyumlu bir biçimde işlenmesinin, imha edilmesinin ve
anonimleştirilmesinin sağlanması ve bu işlemlere ilişkin gerekli adımların
atılması ve Komite’nin bu konularda bilgilendirilmesi.

KOMİTE ÜYESİ Satış ve Müşteri Deneyimi Departmanı
Kıdemli Müdürü

Comdata müşterilerine hizmet verilmesi faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında
kişisel verilerin KVKK ile uyumlu bir biçimde işlenmesinin, imha edilmesinin ve
anonimleştirilmesinin sağlanması ve bu işlemlere ilişkin gerekli adımların
atılması ve Komite’nin bu konularda bilgilendirilmesi.

KOMİTE ÜYESİ İdari İşler,
Satınalma, Kalite &
Süreç Yönetimi Direktörü

İdari İşler’e ilişkin süreçlerin saklama sürelerine uygunluğunu sağlamak ve
periyodik imha süresi uyarınca imha sürecini yönetmek

KOMİTE ÜYESİ Kalite & Süreç
Yönetimi Birim Müdürü

Kalite & Süreç Yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında kişisel verilerin
KVKK ile uyumlu bir biçimde işlenmesinin, imha edilmesinin ve
anonimleştirilmesinin sağlanması ve bu işlemlere ilişkin gerekli adımların
atılması ve Komite’nin bu konularda bilgilendirilmesi.

KOMİTE ÜYESİ KAYSERİ &
ESKİŞEHİR
Kıdemli Lokasyon Müdürü

Lokasyon bazlı tüm faaliyetlerin yürütülmesi esnasında kişisel verilerin KVKK
ile uyumlu bir biçimde işlenmesinin, imha edilmesinin ve anonimleştirilmesinin
sağlanması ve bu işlemlere ilişkin gerekli adımların atılması ve Komite’nin bu
konularda bilgilendirilmesi.sorumluluğunda olan süreçlerin saklama sürelerine
uygunluğunu sağlamak ve periyodik imha süresi uyarınca imha sürecini
yönetmek.

KOMİTE ÜYESİ İSTANBUL
Lokasyon Müdürü

KOMİTE ÜYESİ SAMSUN Kıdemli
Lokasyon Müdürü

KOMİTE ÜYESİ KONYA
Lokasyon Müdürü

KOMİTE ÜYESİ Muhasebe ve
Hazine Kıdemli Müdürü

Finans Departmanı’nın sorumluluğunda olan süreçlerin saklama sürelerine
uygunluğunu sağlamak ve periyodik imha süresi uyarınca imha sürecini
yönetmek

8. KOMİTENİN GÖREVLERİ:

I. Aydınlatma ve açık rıza alınması gereken durumları tespit etmek, gerekli hukuki belgelerin kullanılmasını temin etmek,
II. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin politikaların, yönergelerin uygulanmasını sağlamak,
III. Teknik ve idari tedbirlerin ne şekilde yerine getirileceğine karar vermek ve bu çerçevede şirket içi görevlendirmede bulunmak ve koordinasyonu sağlamak,
IV. Kişisel veri koruma kültürü ile uyumlu çalışmalar yürütmek ve bu konuda şirket içi iletişimi sağlamak,
V. Güncel ve hukuka uygun Comdata kişisel veri işleme envanterini hazırlayarak kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ile ilgili iç prosedür ve politikaları oluşturmak, güncellemek, revize etmek ve VERBİS kaydını gerçekleştirmek,
VI. KVKK ve ilgili mevzuata uyumun sağlanması için yapılması gerekenleri tespit etmek, uygulamak ve koordinasyonunu sağlamak, Comdata’nın kişisel veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit ederek gerekli teknik ve idari tedbirleri almak,
VII.Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda Comdata içerisinde ve Comdata iş ortakları nezdinde farkındalığı arttırmak, gerektiğinde iş ortaklarıyla kişisel veri gizliliği taahhütnameleri ve gizlilik sözleşmeleri yapılmasını sağlamak,Kişisel verilerin korunması, veri güvenliği ve özel nitelikli kişisel veri politikalarının uygulanması konusunda farkındalık eğitimleri tasarlamak ve bu eğitimleri gerçekleştirmek,
VIII. Kişisel veri sahiplerinin başvurularını hızlı şekilde cevaplayacak bir cevaplama sistemi
oluşturarak, başvuruların mevzuata uygun cevaplandırılmasını sağlamak,
IX. KVK Kurumu ile ilişkileri koordine etmek, kişisel veri ihlali var ise bunu süresinde ve KVK Kurumu tebliğine uygun olarak KVK Kurumuna bildirmek,
X. Kişisel verilerin korunması konusundaki gelişmeleri ve düzenlemeleri takip etmek; bu gelişmelere ve düzenlemelere uygun olarak Comdata içinde yapılması gerekenler konusunda Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunmak,
XI. Comdata Yönetim Kurulu’nun kişisel verilerin korunması konusunda vereceği diğer görevleri yerine getirmek,
XII. Comdata KVK Komitesini ayda en az bir defa toplayarak yapılması gerekenleri tespit etmek, KVKK ile ilgili tedbirler almak,
XIII. Yurt içinde ve yurt dışına aktarılacak verileri tespit etmek, gerektiğinde aktarılacak veri sorumluları ile veri işleyenlerden taahhütname almak veya veri gizliliği sözleşmesi imzalamak.

9. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ VE PERİYODİK İMHA SÜRELERİ

COMDATA Kişisel Veri İşleme Envanteri işbu Politika’nın ayrılmaz bir parçası olup COMDATA tarafından işlenen verilere ait saklama ve imha süreleri Kişisel Veri İşleme Envanteri’nde süreç ve departman bazında tespit edilmiştir. Bu kapsamda COMDATA Kişisel Veriler’i aşağıdaki “Saklama ve İmha Süreleri Tablosu’nda” belirtilen azami süreler boyunca saklamakta ve imha etmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ
SÜREÇ SAKLAMA SÜRESİ İMHA SÜRESİ

Çalışanların maaş, prim, fazla çalışma ücreti, genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti, yıllık izin ücreti gibi ücretlere dair taleplerin yönetimi İş ilişkisinin sona ermesine
müteakip 10 yıl Saklama süresinin bitiminden itibaren 6 ay içerisinde İşyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri ve çalışan ücretleri hariç olmak üzerek, çalışan özlük bilgilerin yönetimi İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yıl Saklama süresinin bitiminden itibaren 6 ay içerisinde İşyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin kayıtların yönetimi İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 15 yıl Saklama süresinin bitiminden itibaren 6 ay içerisinde Müşteri sözleşmelerin yönetimi Hizmet sonlanmasından sonra 10 yıl Saklama süresinin bitiminden itibaren 6 ay içerisinde Tedarikçi sözleşmelerin yönetimi Hizmet sonlanmasından sonra 10 yıl
Saklama süresinin bitiminden itibaren 6 ay içerisinde
Alt İşveren sözleşmelerinin yönetimi Hizmet sonlanmasından sonra 10 yıl
Saklama süresinin bitiminden itibaren 6 ay içerisinde

Periyodik İmha

COMDATA, Kişisel Veri imha etme yükümlülüğü ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, Kişisel Veri’leri imha etmektedir. Bu kapsamda, COMDATA tarafından saklama süresi dolan kişisel veriler
periyodik olarak 6 ayda bir işbu Politika’da yer verilen usullere uygun olarak imha edilmektedir.
Kişisel verilerin imhası kapsamında silinmesi, yok edilmesi ve/veya anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan tüm
işlemler COMDATA tarafından kayıt altına alınmakta ve bu kayıtlar en az 3 yıl süreyle saklanmaktadır.
İlgili Kişi’nin talep etmesi durumunda imha süreci
İlgili Kişi’lerin COMDATA’ye başvurarak kendilerine ait Kişisel Veri’lerin imhasını talep ettiği durumlarda,
COMDATA;
 Kişisel Veri’leri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ise; (i) İlgili Kişi’nin talebini en geç otuz gün
içinde sonuçlandırır ve İlgili Kişi’ye bilgi verir ve (ii) talebe konu olan Kişisel Veri’ler üçüncü kişilere
aktarılmış ise, bu durumu üçüncü kişiye bildirir.
 Kişisel Veri’leri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamış ise; İlgili Kişi’nin talebini gerekçesini
açıklayarak reddedebilir ve ret cevabını İlgili Kişi’ye 30 (otuz) gün içinde yazılı olarak ya da elektronik
ortamda bildirir.
10. COMDATA KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI’NIN GÜNCELLENMESİ
Kanun, Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın değiştirilmesi veya yürürlükten kaldırılması durumunda,
COMDATA işbu Politika’yı yeni mevzuata uygun şekilde güncelleyerek değiştirecek ve söz konusu olması
durumunda Kanun’da belirtilen şekilde ve sürede ilgili mercilere bilgilendirme, duyuru yapacaktır.
11. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE HAKKIN COMDATA’YA YÖNELTİLMESİ
Comdata, veri sahiplerinin sorularına kısa süre içinde cevap verilmesi için gerekli görevlendirmeleri yapmış
ve ilgili kanalları oluşturmuştur.
Bu kapsamda Comdata, veri sahibinin sorularına kısa sürede cevap vermek için idari ve teknik düzenlemeleri
gerçekleştirmeyi ve günün koşullarına uygun olarak bunları güncellemeyi ve değiştirmeyi ilke edinmiştir.
Kişisel veri sahipleri:
 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Kişisel veri sahipleri, Politika’nın eki olan ve web
sitesinde ayrı bir ek olarak sunulan “Kişisel Veri Sahibinin Başvuru ve Talep Formunu” doldurarak,
formda belirtilen usullerden birisini kullanarak yukarıda sayılan haklarını Comdata’ya yöneltebilir.
EK: 1. Kişisel Veri Sahibinin Başvuru ve Talep Formu
12
KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN BAŞVURU VE TALEP FORMU
Kişisel veri sahibinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) m.11 uyarınca, aşağıda
sayılan konularda veri sorumlusuna başvurma hakkı vardır;
1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren
sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. Kişisel verilerinin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhine bir
sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
9. Kişisel verilerinin Kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğraması halinde zararın giderilmesini
talep etme haklarına sahiptir.
Başvurunun, KVK Kanunu m.13/1 kapsamında, işbu başvuru formu vasıtasıyla veri sorumlusu Comdata
Teknoloji ve Müşteri Hizmetleri A.Ş.’ye aşağıdaki yöntemlerle iletmesi gerekli ve yeterlidir;
Başvuru
Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen Başvuru
(Başvuru sahibinin bizzat veya noterlik
vekaletnamesi ile özel olarak yetkilendirilmiş vekili
aracılığıyla gelerek
kimliğini tevsik edici belge ile
başvurması)
Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi”
yazılacaktır.
Emek Mah. Atatürk Cad. No:14/C
Sancaktepe – İSTANBUL
Noterlik vasıtasıyla tebligat gönderilmesi
Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi
Talebi” yazılacaktır.
Emek Mah. Atatürk Cad. No:14/C
Sancaktepe – İSTANBUL
KEP vasıtasıyla [email protected] Form güvenli elektronik imza ile imzalanmış
olarak iletilecektir. KEP e-postasının konu
kısmına “Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi”
yazılacaktır.
Başvuruda, aşağıdaki tabloda belirtilen bilgilerin girilmesi başvuru sahibinin tanınması, kendisiyle irtibat
kurulabilmesi ve talep konusunun anlaşılabilmesi için tam, açık ve anlaşılır bir şekilde doldurulmalı, veri
güvenliğini sağlamak üzere, kimliği tevsik eden belgeler ile varsa talebe ilişkin diğer bilgi ve belgeler de başvuruya
eklenmelidir.
Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün değildir. Kişisel veri sahibinin
kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda
bulunacak kişi adına düzenlenmiş, kişisel verilere ilişkin bilgi istemeye ve talepte bulunmaya dair yetki içeren özel
vekâletname bulunmalıdır.
13
Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde
sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular ücretsizdir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde,
Kişisel Verileri Koruma Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİ
Adı Soyadı:
T.C. Kimlik Numarası:
Şirketimizle İlişkiniz: Müşteri Çalışan Çalışan Adayı İş Ortağı
Ziyaretçi Diğer . ………………………
Adres:
Cep Telefonu:
E- Posta (belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz):
Hangi vasıtayla yanıt talep edildiği: Posta E-mail
Comdata merkezinden elden teslim
BAŞVURU SAHİBİ TALEP DETAYI
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yukarıda sayılan haklarınız kapsamında talebinizi aşağıda
belirtiniz:
Adı Soyadı:
Başvuru tarihi:
İmza: